{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/oc5jzak6h%2Fup%2F637d963c9b5a6_1920.png","height":50,"scroll":"https://cdn.quv.kr/oc5jzak6h%2Fup%2F637d94f5ed2e9_1920.png"}
 • HOME
 • 소개
 • CAMP
 • WORSHIP
 • 게시판
 • {"google":["Montserrat","Abril Fatface","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×

  AWAKENING

   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/oc5jzak6h/up/637d94df018df_1920.png","height":20,"scroll":"https://cdn.quv.kr/oc5jzak6h%2Fup%2F637d94f5ed2e9_1920.png"}
 • HOME
 • 소개
 • CAMP
 • 게시판
 • AWAKENING MINISTRY

   

  사역소개

  사역소개

  사역소개

  잠든 영혼을 깨우는 사역,

  어웨이크닝!

   

   

  어웨이크닝은 이땅에 영적으로 잠든 세대를 예배와 말씀, 

  찬양사역, 수련회 캠프/세미나 사역을 통해 성령으로 

  깨우는 사역입니다.-

   

   

   

  사역내용

   

   

  찬양집회, 청소년집회, 청년집회
  찬양팀 세미나, 예배팀 클리닉, 
  캠프/수련회 사역, 세미나 사역 

  사역문의: awakening.nextgen@gmail.com

   

  AWAKENING Vision

  {"google":["Montserrat","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Montserrat","Abril Fatface","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}